20.12.2016
Deklaracja SDP
We wrześniu tego roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wystosowało apel dziennikarzy do marszałków Sejmu i Senatu o niewprowadzanie ograniczeń dla funkcjonowania mediów w polskim Parlamencie.

czytaj więcej... 30.01.2005
Wybory do władz SDP
15 stycznia odbyły się wybory do władz SDP. Prezesem SDP została Krystyna Mokrosińska.

czytaj więcej... 30.01.2005
Postanowienia Zjazdu SDP - 15 stycznia 2005 r.
15 stycznia br. odbył się zjazd delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W jego trakcie odbyły się wybory do władz SDP. Prezesem została Krystyna Mokrosińska. Jednym z dwóch wiceprezesów została Grażyna Ogrodowska.

czytaj więcej...Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Katowicach

Misja

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest najstarszą i cieszącą się największym autorytetem organizacją dziennikarską w Polsce. Ma za sobą m.in. tradycje udziału w próbach demokratyzacji z roku 1956 i lat 1980-81, działalności w opozycji demokratycznej w stanie wojennym, a dzisiaj aktywnie uczestniczy w inicjatywach służących budowaniu państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Zgodnie z zapisem w statucie Stowarzyszenie jest dobrowolnym, twórczo - zawodowym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Obecnie liczy około 2500 członków. Posiada 14 oddziałów terenowych w największych miastach Polski. Koła SDP istnieją w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych oraz agencjach informacyjnych.

Podstawowe cele statutowe SDP to dbałość o rzetelne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów, wspieranie twórczości dziennikarskiej, dbałość o etykę zawodową dziennikarzy i ochrona ich praw. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w różnych formach, m.in. organizując konferencje i seminaria, dyskusje, konkursy dziennikarskie, utrzymując kontakty z zagranicą (SDP jest członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ w Brukseli).

O wolność i etykę

Od 1996 r. w łonie SDP działa Centrum Monitoringu Wolności Prasy, występujące w obronie wolności informacji w mediach, organizujące szkolenia dla dziennikarzy i konferencje naukowe, publikujące opinie i ekspertyzy prawne oraz przygotowujące propozycje rozwiązań prawnych gwarantujących wolność wypowiedzi. Korzystając z doświadczeń Centrum, Zarząd Główny SDP wystąpił m.in. z inicjatywą ustawy o dostępie do informacji publicznej (uchwalonej przez parlament w 2001 r.), nowego prawa prasowego (prace nad ustawą zostały przerwane ze względu na koniec kadencji Sejmu) oraz nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Stowarzyszenie prowadzi również Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym, gdzie znajduje się Pracownia Wolnego Słowa, gromadząca zbiory prasy walczącej o wolność informacji w czasach PRL.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich szczególnie dba o przestrzeganie zasad etycznych w dziennikarstwie. Jest sygnatariuszem Karty Etycznej Mediów, opracowało własny Kodeks Etyczny; ściśle współpracuje również z Radą Etyki Mediów. Z inicjatywy SDP powołany został dziennikarski sąd polubowny, w skład którego weszli przedstawiciele środowiska obdarzeni niekwestionowanym autorytetem. Swoimi orzeczeniami sąd pomaga w rozstrzyganiu sporów dotyczących mediów lub angażujących redakcje.

Nagrody i integracja

Zarząd Główny SDP co roku ogłasza i organizuje prestiżowy konkurs dla dziennikarzy prasy, radia i telewizji (w 2001 r. w ośmiu kategoriach), na który napływa co roku ok. 500 prac z całej Polski. Ponadto Stowarzyszenie organizuje lub współorganizuje inne konkursy dziennikarskie, m.in. "Podziemne słowo", "Dziennikarstwo w służbie dobra wspólnego", "Oczy otwarte", konkurs dla publicystów rolnych.

W łonie SDP działa szereg klubów twórczych i towarzyskich, zrzeszających dziennikarzy bez względu na ich przynależność stowarzyszeniową. Wśród nich wyróżniają się: "EKOS" - klub dziennikarzy zajmujących się problematyką ochrony środowiska, Klub Dziennikarzy Europejskich, klub narciarski "Kaczka". W organizacji są kolejne: Klub Dziennikarzy-Wolnych Strzelców, Klub Dziennikarzy Telewizyjnych, Klub Dziennikarzy Radiowych, Klub Fotografii Prasowej.

Stowarzyszenie prowadzi również działalność wydawniczą. Samodzielnie, lub we współpracy z innymi organizacjami opublikowało m.in. tłumaczenie "Vademecum Dziennikarstwa BBC" i "Poradnik dla dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej". Od trzech lat regularnie wydawane są tomy pod wspólnym tytułem "Najlepsze teksty prasowe", w których zamieszczane są prace nagrodzone w konkursie Stowarzyszenia. O bieżącej działalności SDP informuje miesięcznik "Forum Dziennikarzy", który podejmuje również tematy ważne dla środowiska dziennikarskiego i organizacji mediów.

copyright (2005) by www.sdp.net.pl